B-dul. Mihai Viteazu Nr 129, Zalau, jud. Salaj, 450066